Sevdiğin birini kendine aşk ile bağlama büyüsü

Sevdiğin yahut dilediğin bir kimseyi kendine ömür boyunca bağlı kalması için safi bir kalp ve tam bir itikat ile … defa Besmele-i Şerife’yi okuyup yanına girdiği zaman gizlice yüzüne doğru üflerse, dileği olur. Bu uygulamanın etkisi oldukça güçlüdür. Önceleri de denenmiş olduğundan faydasını görürsünüz.

Erkeğin Sana Bağlanması için Büyü

Herhangi bir yere gönderilen mektup, dilekçe, talepname gibi bir evrakın satırları arasına kalemin yazmayan tarafı ile aşağıda yazılı ayet ve dualar yazılıp gönderilirse cevap müsbet olur ve dilek yerine getirilir. Bir erkeği yahut kadını kendine aşk ile bağlamak için etkilidir.

Bismillahirrahmanirrahim

Vaadallahüs sabirine narsan. Ve kaderde limen yetevekkele aleyhi ecren. Ve şeraha limenyüfevvizü ileyhi sadren. Fe inne maal usri yüsren, inne maal usri yüsra. İnne kitabel ebrari lefi illiyyin. Ve ma edrake ma iliyyun. Kitabün merkum. Yeşhedühül mugarrebun.

Kocam Sözümden Hiç Çıkmasın İstiyorum

Eşine itaat etmeyen kimse için … ayetleri yazılıp evin giriş kapısı üstüne saklanır. Dilenen kişinin söz dinlemesi, itaatkar olması maksatlı olan bir işlemdir. Yapılan kişi yaptıran veya yapan kişiye karşı sevilen sayılan biri olur. Bu tertip önceden denenmiş ve sonuç çoğunlukla istenilen yönde olmuştur.

Etkili Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır

Kişiler arasındaki olumsuzlukların olmaması veya çıkan sıkıntıların giderilmesi için bu ayet-i kerimeleri abdestli olarak … kere okuyunuz. Ayrıca bu kerimeler birini kendinize aşkla bağlamak içinde okunabilir.

(Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-ül’azim-ür-raüf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi!)

(La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerim.)

Erkekliği Bağlanan Birini Çözme Büyüsü

Erkeklik bağını çözmek için 7 adet yazıp suyunu bir hafta günde 1 adet içiriniz:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallahu vallahu ekber ve lillahil hamd vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ya Allah ya Allah ya Allah ya fettah ya fettah ya fettah ya fettah.

Kocamın Başka Kadınlara Bakmaması İçin Bağlama Büyüsü

Eşinizin kötü arkadaş çevresi veya başka kadınlardan soğutup kendinize bağlamak için yapılan işlemlerdir. İstenilen amaca göre hazırlandığı için dilediğinix yönde uygun çalışmalarla istenilen sonuca ulaşmak mümkündür. Etkili işlemler arasında yer aldığından tutma olasılıkları da bir o kadar yüksektir. Ayrıca bu yönde okuma yaparak dualarıyla da niyetinizi yapabilirsiniz. Okunacak kerime budur:

Yâ Allâhü yâ ehadü yâ evvelü yâ âhıru yâ latıyfü mîm yâ mâlikel mülki yâ mâlike yevmid dîni yâ muhyî yâ mümiytü sâd yâ samedü râ yâ rabbel erbâbi yâ rahmânü yâ rahıymü kef yâ keriymü he yâ hâdî ente hüve lâ ilâhe illâ ente ye yeveh âhiyyen şerâhiyyen heyâ dûğ yâ aliyyü yâ azıymü tı yâ tâlibü yâ tâlibü yâ tâhiru sin yâ semiy’u yâ sübbûhu yâ hayyü yâ kayyûmü nûn yâ nûras semâvâti vel erdı ve nûral envâri küllihâ ve münevvirihâ yâ nâfiu* Es’elükel hüdâ vel afâfe vel ğınâ vettükâ ve es’elükel afve vel âfiyete ve es’elüke rizkan dêran ve ıyşen kâran ve amelen bâran ve ilhâkan bi ıbâdıkes sâlihiyn* Ve es’elüke en tüsalliye alâ seyyidinâ muhammedin abdike ve nebiyyike ve habîbike ve rasûlike ve alâ seyyidinâ ibrâhîme haliylike ve en tüsellime aleyhimâ ve alâ âlihimâ ve alel enbiyâi vel mürseliyne veş şühedâi ves sâlihıyne ve en tu’tıyenî sü’lî min hayrid dünyâ vel âhırati hattâ elkâke ve ente râdın annî ve an cemiy’ıl müslimiyne vel mü’miniyn* Vel hamdü lillâhi rabbil âlemiyn*

Kocamın Bana Sadık Kalması İçin Büyü

Birini kendine ölene kadar aşk ve muhabbetle bağlamak istersen;
Arabi ayin ilk perşembe gecesi saat üçte matlubun fotoğrafını önüne koyarak yeni bir kilitle;41 kez ayetel kürsi oku sonra bir kez;

“ya vedud ya zel arsil kerim ya beduh ya zel arsil ezim.ya rauf ya zel arsil mecid ya cebbar ya settar,ya mukiyt ya mugis ya hennan ya mennan vel kaytu aleyke filan ibni filanete ela mehebbete filan binti filanete minni ve li tusni ala eyni.es seeh el vahen el ecel.”

Dedikten sonra; ufurup kilidi aç ve kimsenin görünmemesi yerde açık koy matlup talibe ebedi olarak yolun her an açık olarak tüm adem ve Havva nesli ucun bağlı kalır.

Kocamın Kalbini Kazanma Büyüsü

Eşinizin kalbini kazanmak için, onun size bağlanmasını sağlamak amaçlı olan kişiye özel uygulamalardır. Başarı yüzdesi de oldukça yüksektir. Ayrıca bu uygulama için dualarda bulunmaktadır. Okuma yapılarak kalp kazanmak için bu kerimeyi okuyunuz.

Lâ ilâhe illâ ente, Allahümme estağfiruke lizenbî ve es’elüke rahmeteke, Âllahümme zidnî ilmen, velâ tüziğ kalbî ba’de iz hedeytenî ve heblî min ledünke rahmeten inneke ente’l-vehhâb.

Sevdiğimi Güçlü Bir Şekilde Kendime Bağlama Büyüsü

Biberiye mevsimini nisan ve mayısta bükülen fidan gibi saplar seçin ve kalp şeklinde olanları birleştirin. O kalbi sıkı bağlamak için sarı kurdele kullanın. Kafanızda, sevdiğiniz kişiyi hayal edin. Bağın daha kuvvetli titreşimli olması için sevdiğiniz kişinin saç veya kıyafetinden bir parça ipi de bu kalple birleştirin. Sevdiğiniz kişi, oğlak burcundansa kalbin üzerine yün ipler de ilave edin. Biberiye kalbi, bir zarfa koyun ve yastığınızın altına yerleştirin. Uyumadan önce niyetinizi dile getirin. Zamanla biberiye, yavaş yavaş sararıp solarak kurur. Biberiye kalbi iyice kuruyunca, kalbi ateşte yakın ve onu yaparken aşk ve sevda alevlerini düşünün. Psikolojik etkisi çok büyük bir büyüdür.

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır

41 Adet Fülfüle Birerdefa cin suresini 10. Ayetin Sonuna kadar oku birebir ateşe at yakarken falan bin falanda benim aşkımdan böyle yansın de sahihtir eğer inanmazsan bir hayvanın niyetine oku göresinki yanından ayrılmaya.
Cin suresi 10. ayetin sonuna kadar:

Bismillahirrahmanirrahim

1. Kul uhıye ileyye ennehusteme`a neferun minelcinni fekalu inna semı`na kur`anen `aceben.
2. Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.
3. Ve ennehu te`ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.
4. Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna `alellahi şetatatan.
5. Ve enna zanenna en len tekulen`insu velcinnu `alellahi keziben.
6. Ve ennehu kane ricalun minel`insi ye`uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.
7. Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb`asallahu ehaden.
8. Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben.
9. Ve enna kunna nak`udu minha meka`ıde lissem`ı femen yestemi`ıl`ane yecid lehu şihahaben resaden.
10. Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl`ardı em erade bihim rabbuhum reşeden.

Bağlama Büyüsü Sıkça Sorulan Sorular

Eşlerin birbirine bağlı hissetmelerini ve daha mutlu bir yuva kurmalarına destek olmak amacı ile yapılan bağlama büyüleri etkili olan büyüler arasında yer almaktadır. Bağlama büyülerinin yapılması genellikle eşlerin evlerine bağlı olmaması, ilgilenmemeleri gibi sebeplere bağlı olarak daha mutlu bir yuva için tercih edilmektedir.

Bağlama büyüsü eşlerin birbirlerine bağlanmaları için yapılan büyülerdir. Bağlama büyüsünde genellikle eşlerin evlerine olan bağının azalması durumlarında kişilerin eşlerine yaptırdıkları büyü olarak ifade edilebilir. Bağlama büyüsü yapımında ise büyünün ehli olan kişilerden destek alınması son derece önemlidir.

Bağlama büyüsünün yapım sebebi eşlerden birsinin evine olan bağlılığının, eşine olan bağlılığının azalması durumunda yer verilir. Bağlama büyüsü genellikle kadınlar tarafından yaptırılan büyüler olarak bilinir.

Bağlama büyüsü bu konuda uzman olan ve güvenilir olan kişiler tarafından yaptırılır. Etkisi son derece fazla olan büyü kısa sürede etki göstermektedir. Bu sebep ile de bağlama büyüsünün sonrasında eşlerin birbirine daha çok bağlandıkları da gözlemlenebilir.

Bağlama büyüsü eşlerden birisinin evine ya da eşine olan bağlılığının azalması durumunda yapılan büyülerdir. Etkisi hızlı olan bu büyü aynı zamanda kısa sürede bağlılığın artmasını da sağladığı için çok tercih edilen büyüler arasında yer alır.

Bağlama büyüsünün kısa sürede etkili olması sebebi ile kişideki değişim hemen gözlemlenir. Sizde bağlama büyüsünün bulunduğundan şüphe ediyorsanız konusunda uzman ve işin ehli olan kişiden destek alarak bağlama büyüsünün var olup olmadığını öğrenmeniz gerekir. Eğer bağlama büyüsü var ise de büyünün bozulması içinde konusunda uzman ve işin ehli olan kişilerden destek alınması son derece önemlidir.